Polska Organizacja Turystyczna i jej strategia komunikacji marketingowej

Polska Organizacja Turystyczna, kurs przewodnik turystyczny

Komunikacja marketingowa musi być odpowiednio zestrojona, aby docierała do jak najszerszej i precyzyjnej grupy odbiorców, a przy tym być przejrzysta. Polska Organizacja Turystyczna przedstawiła swój plan dotyczący tego właśnie zagadnienia.

Polska Organizacja Turystyczna przedstawiła długofalowy plan strategii komunikacji marketingowej, który został nazwany „Diagnoza strategiczna dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030”. Celem tego planu jest usprawnienie promocji Polski jako popularnego miejsca turystycznego i zwiększenie jej atrakcyjności w oczach potencjalnych odwiedzających.

 

 

Polska Organizacja Turystyczna i jej plan

W dokumencie znajdują się kluczowe zasady komunikacji niezbędne do utrzymania spójności, zarządzanie tożsamością i reputacją turystycznej marki Polski, oraz sugestie dotyczące poprawy współpracy POT z krajową branżą turystyczną, szczególnie lokalnymi i regionalnymi organizacjami. Ponadto, omówione zostały nowe technologie do wykorzystania w działaniach marketingowych, strategie do wdrożenia na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Analiza obejmowała segmentację zachowań turystów polskich i zagranicznych, przedstawienie otoczenia turystycznej marki Polski wraz z działaniami marketingowymi oraz wpływ konkurencji na trendy globalne oraz rozwój turystyki.

 

Projekt realizowany był przez zespół pracowników POT, ekspertów z dziedziny marketingu turystycznego oraz firmę Locativo, odpowiedzialną za diagnozę. W ramach prac nad dokumentem przeprowadzono m.in. warsztaty z udziałem reprezentantów organizacji turystycznych, firm z branży turystycznej oraz przewodników.

 

 

Cele projektu

Celem projektu było przeprowadzenie analizy stanu turystyki krajowej i zagranicznej w Polsce w celu opracowania strategii komunikacji marketingowej obowiązującej przez kolejne 7 lat. Dokument ten opiera się na metodologii ZOOR1, która polega na analizie zasobów turystycznej marki Polski, jej odbiorców oraz otoczenia, wraz z wynikającymi z tych analiz rekomendacjami. Prace nad projektem trwały od maja do października 2022 r., podczas których odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli różnych organizacji turystycznych, podmiotów komercyjnych z branży oraz przewodników miejskich.

 

Badania ankietowe zostały również przeprowadzone. Analizę oparto na aktualnych danych z września bieżącego roku, a w niektórych przypadkach sięgnięto także do materiałów sprzed kilkunastu lat, jak np. kampanie POT. Sektor turystyczny jest szczególnie wrażliwy na czynniki takie jak lockdown, izolacja społeczna związana z pandemią, kryzys klimatyczny, wojna w Europie oraz ogólny stan światowej gospodarki, który objawia się wzrostem inflacji. Skumulowanie różnorodnych i wpływowych zjawisk w tak krótkim czasie jest zaskakujące i ma znaczący wpływ zarówno na branżę turystyczną, jak i komunikację marketingową, uwzględniając rosnącą rolę nowych technologii, zwiększoną dostępność komunikacyjną oraz paradygmat zrównoważonego rozwoju.

 

 


Sprawdź także: kurs przewodnik turystyczny

 

Zobacz inne porady

Zapisz się na kurs:

Zdobądź z nami niepodważalne uprawnienia i zostań
Przewodnikiem Turystycznym

Cena kursu: 1399 zł

*Cena tylko dla polskich obywateli pracujących na terenie Polski
*Price only for Polish citizens working in Poland
*Prezzo solo per i cittadini polacchi che lavorano in Polonia

Price / Pice: 999 Euros

*Price for Poles and foreigners working outside Poland
*Prezzo per polacchi e stranieri che lavorano fuori dalla Polonia

Klienci kupili także:

Nasze pozostałe kursy: